Oscar Zero

The control panel of Oscar Zero at the Ronald Reagan Minuteman Missile State Historic Site near Cooperstown.
The control panel of Oscar Zero at the Ronald Reagan Minuteman Missile State Historic Site near Cooperstown.
Photo by North Dakota Tourism/Heather LeMoine